Hiển thị
  24/01/2017

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MỘT SỐ TIỂU BAN - BAN LIÊN LẠC HỌ BÙI VIỆT NAM

hoá I Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam (2008-4/2013) có các bộ phận chính trực thuộc, bao gồm: bộ phận Văn phòng - Kế toán tài chính nội bộ; Tiểu ban Thông tin văn hoá (bao gồm Tập san, Website Họ Bùi Việt Nam);

  24/01/2017

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG TRỰC BLLHBVN

Ngày 11/01/2009 tại Hà Nội, Ban Thường trực BLLHBVN đã họp thường kỳ đầu năm 2009 với sự có mặt 9 UV và 2 đại biểu mời. Sau 3 giờ thảo luận, tranh luận, hội nghị nhất trí kết luận những nội dung chủ yếu sau đây:

  24/01/2017

DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC TIỂU BAN - BAN LIÊN LẠC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2008 - 2013

- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Liên lạc cộng đồng họ Bùi Việt Nam; - Căn cứ Điều 6, Điều 8 Chương III về quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

  24/01/2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN LIÊN LẠC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Để bảo đảm cho hoạt động của BLLHBVN được thuận lợi, tập trung và thống nhất, nay ban hành Qui chế làm việc của BLL, các Tiểu ban và các cơ quan trực thuộc,… với các nội dung cụ thể như sau:

  24/01/2017

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHOÁ 1 (2008 - 2012)

DANH SÁCH CÁC UỶ VIÊN BAN LIÊN LẠC HỌ BÙI VIÊT NAM Khoá 1, nhiệm kỳ 2008 - 2012

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 4
  • 874
  • 800,079